สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จำกัด จัดประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่1/2563


         สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จำกัด จัดประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่1/2563 เพื่อชี้แจงให้สมาชิกรับทราบผลการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ และเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเช่นแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์  โดยสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมได้พิจารณาและเห็นชอบตามวาระต่างๆ และจะแจ้งให้สมาชิกรับทราบต่อไป โดยมี อ.อับดุลลอฮ์ อาเก็ม ประธานคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จำกัด และอ.รอเฉด ใบกาเด็ม ผู้จัดการใหญ่สหกรณ์ฯ นำการประชุม

จัดขึ้น ณ ชั้น2 สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จำกัด สาขาควนกาหลง


< ย้อนกลับ