บัญชีเงินฝากบัญชีเงินฝากเพื่อกองทุนฮัจญ์และอุมเราะห์

เงินฝากฮัจญ์และอุมเราะห์
ลักษณะรูปแบบ

๐ เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100 บาท

๐ สามารถฝาก-ถอนได้ตลอดเวลา

๐ การทำธุรกรรมต่างๆ ยอดเงินคงเหลือในบัญชีไม่น้อยกว่า 100 บาท

๐ ทางสหกรณ์ขออนุญาตนำเงินฝากนี้ไปลงทุนใในกิจการของสหกรณ์

๐ เป็นการฝากออมทรัพย์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะห์

เงื่อนไข

๐ ผลกำไรขาดทุนจากการนำเงินฝากนี้ทุนถือเป็นกรรมสิทธิ์ของสหกรณ์ฯเพียงฝ่ายเดียว

๐ กรณีขาดทุนทางสหกรณ์ฯ เป็นผู้รับผิดชอบชดใช้เงินฝากนี้แต่เพียงผู้เดียว

**ทางสหกรณ์จะมีสินน้ำใจมอบให้แก่สมาชิกทุกปี


เงินฝากฮัจญ์และอุมเราะห์

๐ เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100 บาท

๐ สามารถฝาก-ถอนได้ตลอดเวลา

๐ การทำธุรกรรมต่างๆ ยอดเงินคงเหลือในบัญชีไม่น้อยกว่า 100 บาท

๐ ทางสหกรณ์ขออนุญาตนำเงินฝากนี้ไปลงทุนใในกิจการของสหกรณ์

๐ เป็นการฝากออมทรัพย์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะห์

เงื่อนไข

๐ ผลกำไรขาดทุนจากการนำเงินฝากนี้ทุนถือเป็นกรรมสิทธิ์ของสหกรณ์ฯเพียงฝ่ายเดียว

๐ กรณีขาดทุนทางสหกรณ์ฯ เป็นผู้รับผิดชอบชดใช้เงินฝากนี้แต่เพียงผู้เดียว

การปันผล/ผลตอบแทน

๐ สหกรณ์จ่ายผลตอบแทนเงินฝากมูฏอรอบะฮ์ ทุก 1 ปี จากกำไรสุทธิในรอบการลงทุน ในอัตราผลตอบแทนในสัดส่วนสมาชิก 60% สัดส่วนสหกรณ์ 40% (อัตราผลตอบแทน 60% ที่สมาชิกจะได้รับนั้น จะนำมาเฉลี่ยกับผู้ร่วมลงทุนทั้งหมดเพิ่มเติมมูฏอรอบะฮ์พิเศษ ผลตอบแทน 3 เดือน ผลตอบแทนในสัดส่วนสมาชิก 30% สัดส่วนสหกรณ์ 70%)