สวัสดิการสำหรับสมาชิก


สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

สมาชิกจะได้สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล วันละ 200 บาท ต่อคน ต่อปี ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของการเป็นสมาชิก

เงื่อนไขการขอสวัสดิการรักษาพยาบาล

1. สมาชิกเข้ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนในฐานนะผู้ป่วยเท่านั้น

2. สิทธิ์ในการรับสวัสดิการ 120 วัน นับตั้งแต่วันที่ออกจากสถานพยาบาล

3. ยอดเงินฝากหุ้นต้องมีไม่น้อยกว่ายอดส่งหุ้น หุ้นละ 100 บาท คูณจำนวนเดือน ณ วันที่สมาชิกขอสวัสดิการ หากไม่ตรงตามเงื่อนไข สวัสดิการที่สมาชิกจะได้รับเพียงครึ่งเดียวของจำนวนเต็ม


สวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่

สมาชิกจะได้สวัสดิการขัวญทายาทใหม่ คนละ 500 - 700 บาท ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเป็นสมาชิก

เงื่อนไขการขอสวัสดิการขัวญทายาทใหม่

1. ต้องเป็นสมาชิกครบ 6 เดือนขึ้นไปหรือมีเงินสะสมหุ้นจำนวน 5000 บาทขึ้นไป

2. สิทธิ์การรับสวัสดิการ 120 วัน นับตั้งแต่วันคลอดตามใบแจ้งเกิด

3. ยอดเงินฝากหุ้นต้องมีไม่น้อยกว่ายอดส่งหุ้น หุ้นละ 100 บาท คูณจำนวนเดือน ณ วันที่สมาชิกขอสวัสดิการ หากไม่ตรงตามเงื่อนไข สวัสดิการที่สมาชิกจะได้รับเพียงครึ่งเดียวของจำนวนเต็ม


สวัสดิการสมาชิกเสียชีวิต

สมาชิกทุกคนที่เสียชีวิต ทายาทจะได้รับเงินสวัสดิการสมาชิกเสียชีวิต คนละ 2000 - 10000 บาท ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการส่งหุ้นของสมาชิก

เงื่อนไขการขอสวัสดิการสมาชิกเสียชีวิต

1. รับสวัสดิการภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันที่สมาชิกเสียชีวิต

2. ต้องมาหุ้น 50 หุ้น ขึ้นไป

3. มีการส่งหุ่นอย่างน้อย เดือนละ 1 หุ้น ไม่ขาดส่ง 3 เดือนติดต่อกัน โดยนับย้อนหลัง 12 เดือน ณ วันที่เสียชีวิต

4. ทายาทจะได้รับสวัสดิการสมาชิกเสียชีวิต เพียง 2000 บาท หากไม่ตรงตามเงื่อนไข


สวัสดิการน้ำดื่มในงานวาลีมะฮ์

ให้สวัสดิการน้ำดื่มขนาด 600 มล. จำนวน 240 ขวด

เอกสารประกอบคำขอสวัสดิการน้ำดื่ม

1. กรอกแบบฟอร์มสวัสดิการสมาชิกตามที่สหกรณ์กำหนด

2. สำเนาสมุดฝากหุ้น ( ถ่ายหน้าสมุด ชื่อสมาชิก และรายการเคลื่อนไหวเงินฝากหุ้น ปีปัจจุบัน )

3. สำเนาบัตรประชาชน

4. สำเนาทะเบียนบ้าน

เงื่อนไขการขอสวัสดิการน้ำดื่ม

1. ต้องเป็นสมาชิกของสหกรณ์โดยสมบูรณ์ครบ 3 เดือน หรือมีเงินสะสมหุ้นจำนวน 2000 บาท

2. 1 เลขบัตรประจำตัวประชาชนที่เป็นสมาชิกใช้สิทธิ์ได้ 1 ครั้งต่อปี จะใช้สิทธิ์ซ้ำไม่ได้

3. 1 งานวาลีมะฮ์ ขอสวัสดิการน้ำดื่มขนาด 600 มล. ได้สูงสุด 240 ขวดเท่านั้น

4. ยื่นเอกสารทั้งหมดที่สำนักงานบริการที่ท่านเป็นสมาชิกอยู่

5. ให้ยื่นเอกสารก่อนการรับน้ำดื่ม 3 วันทำการ

6. ในกรณีน้ำดื่มขนาด 600 มล. ไม่เพียงพอ ให้รับน้ำดื่มขนาด 1.5 มล. จำนวน 120 ขวดแทน หรือ ขนาด 350 มล. จำนวน 480 ขวดแทน หรือ อย่างไดอย่างหนึ่ง