ประวัติความเป็นมา สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จำกัดสหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จำกัด ได้เริ่มก่อกำเนิดขึ้นมา จากความร่วมมือและการระดมความคิดจากบุคคลหลากหลายสาขาอาชีพ แต่มีฐานะทางสังคมที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งเล็งเห็นถึงความสำคัญในการระดมทุนเพื่อการลงทุน สนับสนุนผู้มีความรู้ ความสามารถในด้านต่างๆ แต่ขาดเงินทุนรองรับ รวามทั้งส่งเสริมรับบเศรษฐกิจอิสลาม ตลอดจนนำระบบการจัดการภายใต้หลักการอิสลามมาประยุกต์ใช้ในชีวิต ประจำวันให้เกิดประโยชน์สูงสุด


สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จำกัด ได้ก่อตั้งครั้งแรกเป็นกองทุนอิบนูเอาฟ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2536 โดนมีสมาชิกของกลุ่มก่อตั้ง 212 คน จากการระดมทุนครั้งแรกเป็นจำนวนเงิน 212,000 บาท โดยการนำเงินดังกล่าวมาจัดซื้อสินค้ามาจัดจำหน่ายให้แก่สมาชิก ในราคาขายผ่อน ต่อมาบรรดาสมาชิกก่อตั้งได้ระดมทุนอย่างต่อเนื่อง โดยการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับหลักหารสหกรณ์ และการดำเนินงานในเชิงธุรกิจ ตามหลักเศรษฐศาสตร์อิสลามโดยผลประโยชน์เพื่อสมาชิกทั้งในด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตและสวัสดิการดูแลสมาชิกและยังมีหน่วยธุรกิจต่างๆที่ให้ความสะดวกในการบริการแก่สมาชิก อาทิ ร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง โรงไม้ ร้านอิบนูเอาฟซุปเปอร์เซ้นเตอร์ ร้านอิบนูเอาฟคาร์เซ้นเตอร์

ที่มาของชื่อสหกรณ์ อิบนูเอาฟเป็นฉายาของ "ท่านอับดุรรออุมาน บิน เอาฟ" ผู้เป็นชอฮาบะฮุคนหสำคัญท่านหนึ่ง ซึ่งท่านนบีมูอัมหมัด(ช.ล.)ให้การรับรองว่าเป็นชาวสวรรค์ อีกทั้งท่านนบีได้กล่าวเกี่ยวกับท่านไว้อีกว่า ท่านคือผู้ที่ได้รับการเชื่อถือ ทั้งจากผู้ที่อยู่ในชั้นฟ้า(มลาอิกะฮฺ) แลผู้ที่อยู่ในแผ่นดิน(มนุษย์) ท่านอับดุรรออุมาน บิน เอาฟ มีเพื่อนชาวอันซอรคนหนึ่งที่ชื่อ เซด (SAID BIN RABI) ท่านเชดได้เสนอมอยสินทรัพย์ให้แก่ท่าน แต่ท่านกลับกล่าวว่า "ท่านได้โปรดนำฉันไปยังตลาดที่มีการซื้อขายของเมืองมาตีนะฮุเถิด"

ท่านอับดุรรออุมาน บิน เอาฟ ได้เริ่มทำธุรกิจการซื้อขายด้วยความซื่อสัตย์ จนทำให้ท่านได้รับการเชื่อถือเป็นอย่างมาก ซึ่งส่งผลให้ท่านประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงในด้านการทำธุรกิจ อีกทั้งยังส่งผลให้ท่านเป็นผู็หนึ่งที่ร่ำรวยอย่างมหาศาล

ท่านได้รับความจำเริญและความบารอกัต(ความสิริมงคล)จากพระผู้เป็นเจ้าปยู่เสมอ ท่านได้เสียสละทรัพย์สินของท่านจำนวนมากเพื่อกาารเผยแผ่ศาสนา ท่านดำเนินธุรกิจของท่านพร้อมๆกับดำรงไว้ในเรื่องศาสนา ท่านได้เสียสละทรัพย์สินและเรงภายในการทำสงครามกับศัตรูของอิสลามร่วมกับท่านนบีหลายครั้ง จนทำให้ขาของท่านพิการและท่านได้เสียชีวิตเมื่ออายุได้ 73 ปี ท่านมีบุตรชายรวม 28 คน และธิดารวาม 8 คน

เพื่อเป็นการให้เกียรติแก่ชอฮามะฮของม่านนบีมูฮัมหมัด(ช.ล.) คณะกรรมการก่อตั้งจึงได้เลือกชื่อสหกรณ์ว่า สหกรณ์อิบนูเอาฟ จำกัด จากนั้นเป็นต้นมา สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจในรูปแบบอิสลาม ทั้งยังได้ไปศึกษาดูงานจากสถาบันการเงินอิสลาม และองค์กรธุรกิจต่างๆจากทั้งในและต่างประเทศมาโดยตลอด