โครงสร้างการบริหารคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 /2559