โครงสร้างการบริหารคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 28 /2564