บัญชีเงินฝากบัญชีเงินฝากวาดีอะฮ์ (รักษาทรัพย์)

เงินฝากวาดีอะฮ์ (รักษาทรัพย์)
ลักษณะรูปแบบ

๐ เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100 บาท

๐ สามารถผ่อนถอนได้ตลอด

๐ การทำธุรกรรมต่างๆยอดเงินคงเหลือในบัญชีไม่น้อยกว่า 100 บาท

๐ ทางสหกรณ์ขออนุญาตนำเงินฝากนี้ไปลงทุนในกิจกราของสหกรณ์

เงื่อนไข

๐ ผลกำไรขาดทุนเกิดจากกาารนำเงินฝากนี้ ทุนถือเป็นกรรมสิทธิ์ของสหกรณ์ฯ แต่เพียงฝ่ายเดียว

**ทางสหกรณ์จะมีสินน้ำใจมอบให้แก่สมาชิกทุกปี


เงินฝากวาดีอะฮ์(รักษาทรัพย์)

๐ เงินฝากวาดีอะฮ์(รักษาทรัพย์) ลักษณะรูปแบบ "เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100 บาท"

๐ สามารถฝาก-ถอนได้ตลอด

๐ การทำธุรกรรมต่างๆ ยอดเงินคงเหลือในบัญชีไม่น้อยกว่า 100 บาท

๐ ทางสหกรณ์ขออนุญาตนำเงินฝากนี้ไปลงทุนในกิจการของสหกรณ์

เงื่อนไข

๐ ผลกำไรขาดทุนเกิดจากการนำเงินฝากนี้ทุนถือเป็นกรรมสิทธิ์ของสหกรณ์ฯ แต่เพียงฝ่ายเดียว

๐ กรณีขาดทุน ทางสหกรณ์ฯ เป็นผู้รับผิดชอบชดใช้เงินฝากนี้แต่เพียงผู้เดียว

การปันผล/ผลตอบแทน

๐ กำไรทางสหกรณ์ฯ จะมอบให้เป็นฮิบบะห์(สินน้ำใจ)แก่สมาชิก ตามมติของคณะกรรมการ