บัญชีเงินฝากบัญชีเงินฝากหุ้น (ชารีกะฮ์)

เงินฝากชารีกะฮ์ (หุ้น)
ลักษณะรูปแบบ

๐ เปิดบัญชีขั้นต่ำ 200 บาท

๐ เป็นเงินฝากที่สมาชิกนำมาฝากเพื่อร่วมหุ้นกับสหกรณ์ฯ

เงื่อนไข

๐ การถอนหุ้นสามารถทำการถอนได้โดยการปิดบัญชีเท่านั้น

๐ ลาออกจากการเป็นสมาชิก

**เงินฝากในบัญชีครบ 1 ปี จะได้รับเงินปันผล


เงินฝากชารีกะฮ์ (หุ้น)

๐ เงินฝากชารีกะฮ์(หุ้น) ลักษณะรูปแบบ เปิดบัญชีขั้นต่ำ 200 บาท "เป็นเงินฝากที่สมาชิกนำมาฝากเพื่อร่วมหุ้นกับสหกรณ์ฯ"

เงื่อนไข

๐ การถอนหุ้นสามารถทำการถอนได้โดยการปิดบัญชีเท่านั้นและลาออกจากการเป็นสมาชิก

การปันผล/ผลตอบแทน

๐ สหกรณ์จะจ่ายผลตอบแทนเงินฝากชารีกะฮ์ ทุก 1 ปี จากกำไรรสุทธิในรอบการลงทุนในระยะเวลา 1 ปี ในอัตราผลตอบแทนในสัดส่วนของสมาชิก 70% สัดส่วนของสหกรณ์ 30%