สวัสดิการสังคม

เป็นส่วนผลักดันการให้สวัสดิการต่อสังคม โดยจัดสรรเงินทุนอันได้จากกำไรสุทธิประจำปีในการสนับสนุนสวัสดิการต่างๆ ต่อสังคมอันได้แก่

การมอบชะกาจากกำไรในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ประจำปีการมอบทุนสนับสนุนการเลี้ยงดูเด็กกำพร้า ณ สถานเลี้ยงดูเด็กกำพร้าบ้านเอมิเรตส์


การให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในภาวะน้ำท่วมหรือภัยพิบัติธรรมชาติต่างๆ ในเขตพื้นที่ให้บริการของสหกรณ์อิบนูเอาฟ จำกัด