บัญชีเงินฝากบัญชีเงินฝากมูฏอรอบะฮ์ (ร่วมลงทุน)

เงินฝากมูฏอรอบะฮ์ (ร่วมลงทุน)
ลักษณะรูปแบบ

๐ เปิดบัญชีขั้นต่ำ 5,000 บาท

๐ สามารถฝากเพิ่มได้ตลอดเวลา

๐ การถอนสามารถถอนได้เมื่อครบระยะเวลารอบปีของการลงทุนในเงินนั้น

๐ การทำธุรกรรมต่างๆยอดเงินคงเหลือในบัญชีไม่น้อยกว่า 5,000 บาท

๐ เป็นเงินฝากประเภทร่วมลงทุนระหว่างสหกรณ์ และผู้ฝากเงิน

เงื่อนไข

๐ สหกรณ์ฯ จะเริ่มคำนวณผลตอบแทนเงินฝากมูฏอรอบะฮ์ก็ต่อเมื่อผู้ฝากมียอดเงินคงเหลือในบัญชีตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป

**ทางสหกรณ์จะมีสินน้ำใจมอบให้แก่สมาชิกทุกปี


เงินฝากมูฏอรอบะฮ์ (ร่วมลงทุน)

๐ เปิดบัญชีขั้นต่ำ 5,000 บาท

๐ สามารถฝากเพิ่มได้ตลอดเวลา

๐ การถอนสามารถถอนได้เมื่อครบระยะเวลารอบปีของการลงทุนในเงินนั้น

๐ การทำธุรกรรมต่างๆยอดเงินคงเหลือในบัญชีไม่น้อยกว่า 5,000 บาท

๐ เป็นเงินฝากประเภทร่วมลงทุนระหว่างสหกรณ์ และผู้ฝากเงิน

เงื่อนไข

๐ สหกรณ์ฯ จะเริ่มคำนวณผลตอบแทนเงินฝากมูฏอรอบะฮ์ก็ต่อเมื่อผู้ฝากมียอดเงินคงเหลือในบัญชีตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป

การปันผล/ผลตอบแทน

๐ สหกรณ์จ่ายผลตอบแทนเงินฝากมูฏอรอบะฮ์ ทุก 1 ปี จากกำไรสุทธิในรอบการลงทุน ในอัตราผลตอบแทนในสัดส่วนสมาชิก 60% สัดส่วนสหกรณ์ 40% (อัตราผลตอบแทน 60% ที่สมาชิกจะได้รับนั้น จะนำมาเฉลี่ยกับผู้ร่วมลงทุนทั้งหมดเพิ่มเติมมูฏอรอบะฮ์พิเศษ ผลตอบแทน 3 เดือน ผลตอบแทนในสัดส่วนสมาชิก 30% สัดส่วนสหกรณ์ 70%)