บทความน่ารู้


อัล-ญิอาละฮฺ (การให้รางวัล)

 

          อัล-ญะอาละฮฺ คือ การกำหนดทรัพย์สินที่แน่นอนให้แก่ผู้ที่ทำงานให้แก่เขา ซึ่งเป็นงานที่ศาสนาอนุญาตให้กระทำ เป็นงานที่ชัดเจนหรืออาจไม่ชัดเจนเช่น สร้างรั้ว หรือ จับสัตว์ที่หลุดหนีไป เป็นต้น

หุก่มการให้รางวัล

            ถือว่าเป็นที่อนุญาต ทั้งนี้เพราะเป็นความจำเป็นของผู้คนต่อมัน

คุณลักษณะของการให้รางวัล

เช่น คนหนึ่งกล่าวว่า ใครที่สร้างผนังให้แก่ฉัน หรือตัดเย็บเสื้อผ้าผืนนี้ หรือจับม้าของฉันตัวนั้นคืนให้ฉัน เขาจะได้ทรัพย์สินเท่านั้นเท่านี้ เป็นต้น ดังนั้นเมื่อมีผู้หนึ่งผู้ใดได้ทำสิ่งต่างๆ เหล่านั้น เขาก็มีสิทธิจะได้รับค่าตอบแทน(รางวัล)ตามที่ได้สัญญา

การยกเลิกรางวัล

อนุญาตให้มีการยกเลิกข้อตกลงการให้รางวัล  และถ้าหากการขอยกเลิกเกิดจากตัวผู้ทำงานถือว่าเขาไม่สามารถเรียกเก็บรางวัลใดๆ ได้

แต่ถ้าหากการยกเลิกเกิดจากฝ่ายผู้ตั้งรางวัล(จะมีสองลักษณะคือ) หากเกิดก่อนที่จะเริ่มทำงานผู้ทำจะไม่ได้อะไรเลย และหากการยกเลิกนั้นเกิดหลังจากการทำงานของผู้ทำงานแล้ว ถือว่าเขาจะต้องได้รับค่าจ้างการทำงานแทนการรับรางวัล

หุก่มของผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์

1. ใครที่นำส่งคืนสิ่งตกหล่น สัตว์ที่หาย หรืออื่นๆ โดยที่ไม่มีการตั้งรางวัลให้นำส่ง ถือว่าเขาจะไม่มีสิทธิเรียกร้องสิ่งตอบแทน แต่สุนัต(ส่งเสริม)สำหรับเจ้าของที่จะให้สิ่งใดก็ได้ที่เขาสะดวกจะให้แก่ผู้นำส่ง

2. ใครที่ช่วยเหลือให้ทรัพย์ของผู้อื่นพ้นความหายนะ แล้วส่งคืนให้เจ้าของถือว่าเขาควรได้รับค่าจ้างตามราคาท้องตลาดแม้จะไม่มีการวางเงื่อนไขไว้ก็ตาม

อ้างอิง ::  https://islamhouse.com/th/articles/218406/


ย้อนกลับ